VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis
Įstaigos kodas – 157653395

Vaistinių preparatų reklamos tvarka

Paskutinį kartą atnaujinta: 2012-03-14

                                                                                                                                                                       Patvirtinta
                                                                                                                                                                       VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
                                                                                                                                                                       priežiūros centro direktoriaus 

                                                                                                                                                                       2011 m. rugpjūčio 24  d. įsakymu Nr.V-26

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO  PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TVARKOS APRAŠAS

                                                      I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau- Įstaiga) vaistinių preparatų reklamos tvarkos aprašas nustato reklaminės veiklos subjektams ir vaistų reklamuotojams  vaistinių preparatų reklamos Įstaigos specialistams, turintiems teisę skirti vaistinius preparatus (toliau – specialistai), tvarką (toliau-Tvarka).

2. Ši Tvarka yra privaloma visiems reklaminės veiklos subjektams ir Įstaigos darbuotojams.

3. Vaistinių preparatų reklama naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

4. Tvarkos nuostatai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamai vaistinių preparatų reklamai.

5. Vaistinio preparato reklamos davėjas (toliau – reklamos davėjas) gali būti tik vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.

6. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

6.1. Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas.

6.2. Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas vykdyti vaistinių preparatų reklamą.

6.3. Primenamoji vaistinio preparato reklama – reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą.

 

II.  REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ IR VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITAI ĮSTAIGOJE

 

7. Vaistų reklamuotojų vizitai į Įstaigą informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikimo reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu specialistu yra nemokami.

8. Vaistų reklamuotojas privalo:

8.1. likus ne mažiau dešimčiai dienų iki numatomo  vizito į Įstaigą suderinti su Įstaigos direktoriumi, o jei jo nėra su Įstaigos administracijos atstovu arba kitu įgaliotu darbuotoju, šio vizito datą, laiką ir trukmę, vizito pobūdį (asmeninis susitikimas su specialistu, paskaita, primenamoji vaistinio preparato reklama ir pan.) ir  vietą;

8.2. raštu registruotis tam skirtame žurnale ,,priedas“. Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu Įstaigos specialistu, žurnale nurodomi šio specialisto vardas ir pavardė.

8.3. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), išduotą vadovaujantis Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822; 2006, Nr. 102-3948), taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;

8.4. organizuoti vizitus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą taip, kad nepažeistų Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98; 2011, Nr. 102-4792)  ir šios Tvarkos nuostatų.

9. Asmeniniai vaistų reklamuotojų vizitai pas Įstaigos specialistus negali būti organizuojami:

9.1. pacientų priėmimo valandomis;

9.2. specialistų kabinetuose;

9.3. iš anksto nesuderinus vizito datos ir laiko su specialistu.

     10. Bendri reklaminiai renginiai (paskaitos, susitikimai su reklaminės veiklos subjektais ar vaistų reklamuotojais, primenamosios vaistinių preparatų reklamos ir pan.) organizuojami Įstaigos salėje ne pacientų priėmimo metu. Šių renginių organizavimo laiku talonai priėmimui pas specialistus pacientams neišduodami, išskyrus pacientus, kuriems reikalinga teikti būtinąją medicininę pagalbą.

 

iii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Reklaminės veiklos subjektams, pažeidusiems šią Tvarką, nebus leidžiama lankytis Įstaigoje.

12. Šią Tvarką pažeidę reklaminės veiklos subjektai ir Įstaigos specialistai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ginčai, kylantys dėl šios Tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                 ______________________

 

                                                                                           Viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro    

                                                                                           vaistinių preparatų reklamos tvarkos aprašo priedas

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

 

Vaistų reklamuotojo vardas ir pavardė

 

Vaistų reklamuotojo darbovietė

 

Vizito data ir laikas

 

Vizito tikslas

Specialisto,  su kuriuo susitinkama asmeniškai, vardas ir pavardė

Suderinta

(vardas, pavardė, parašas)

 

1

2

3

4

5

6

7